KANCELARIA

Musiał i Partnerzy
doradcy podatkowi

ENGLISH   -   DEUTSCH   -   FRANCAIS

KANCELARIA MUSIAŁ I PARTNERZY – DORADCY PODATKOWI POWSTAŁA W 2007 ROKU, JAKO KONTYNUACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ DORADCY PODATKOWEGO. W ZWIĄZKU Z ROZWOJEM TEJŻE PRAKTYKI DO KRZYSZTOFA J. MUSIAŁ DOŁĄCZYLI NOWI PARTNERZY.

Kancelaria w swoim głównym nurcie prowadzonej praktyki ma trzy dziedziny związane bezpośrednio z opodatkowaniem przedsiębiorstw i przedsiębiorców.
- prowadzenie sporów z administracją skarbową od momentu wszczęcia kontroli bądź postępowania, przez etap wszystkich postępowań wpadkowych bądź zabezpieczających, aż do etapu postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
- restrukturyzacje przedsiębiorstw oraz spółek prawa handlowego również w zakresie fuzji, przejęć i podziałów z pełnym uwzględnieniem aspektów podatkowych, jako elementu tychże procesów,
- optymalizacja podatkowa procesów gospodarczych prowadzonych w przedsiębiorstwach związanych z działalnością bieżącą oraz strategiczną, w tym również wszelkie transakcje transgraniczne również w zakresie nadzoru właścicielskiego. W zakres tego obszaru działania wchodzi również stała opieka nad bieżącymi działaniami czy to w zakresie bieżącego funkcjonowania czy też zarządzania aktywami.

W swojej dotychczasowej działalności partnerzy i współpracownicy Kancelarii poprowadzili ponad 3 tysiące postępowań w zakresie wszystkich podatków obowiązujących w Polsce. Corocznie Kancelaria prowadzi ok 200 postępowań sadowoadministracyjnych, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Corocznie Kancelaria bierze udział w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw od przedsiębiorstw rodzinnych aż po spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Klienci, którzy skorzystali z Naszych usług w zakresie optymalizacji podatkowej co do zasady korzystają z bieżącej opieki nad prawidłowością nadzorowanych przez nich procesów gospodarczych czy tez wypracowują razem z Nami swoje strategie rozwojowe uwzgledniające optymalne podatkowo ścieżki procesów gospodarczych.

Zespół postępowań podatkowych i sądowych został zorganizowany w celu prowadzenia w imieniu Naszych klientów wszelkich sporów wynikających z ich spraw podatkowych czy celnych. W związku z posiadanym przez Nas doświadczeniem przy każdorazowym przyjęciu przez Kancelarie sprawy od klienta organizowany jest zespół posiadający największe doświadczenie w zakresie materialnoprawnych aspektów sprawy (rodzaj podatku rodzaj postępowania). Zespołem tym kieruje każdorazowo doradca podatkowy posiadający duże doświadczenie w postępowaniach sądowoadministracyjnych, co pozwala prowadzić postępowanie przed organami administracji celnej czy też podatkowej pod kątem ewentualnej kontroli sądowoadministracyjnej ich działań w ramach toczących się postępowań. Kancelaria za pośrednictwem swoich pracowników uczestniczy we wszystkich czynnościach procesowych toczących się w ramach postępowań i zapewnia tzw pełną reprezentację we wszystkich czynnościach procesowych w danym postępowaniu.

Zasadą funkcjonowania zespołu jest to, że klient powierzający sprawy do prowadzenia Kancelarii kontaktuje się ze swoim pełnomocnikiem, który odpowiada za prowadzenie sprawy i dobór osób w ramach ich osobistych umiejętności, gwarantujących wykonanie poszczególnej czynności w ramach postępowania na jak najwyższym poziomie merytorycznym.

W ramach prowadzonych postępowań klientowi sa niezwłocznie, nie później niż w przeciągu dwóch dni roboczych przekazywane kopie wszystkich dokumentów, które Kancelaria otrzymała w jego sprawie bądź złożyła w jego imieniu.

Zespół przekształceń własnościowych zajmuje się przygotowaniem strategii własnościowej prowadzonego przedsiębiorstwa w oparciu o cele postawione przez klienta. W ramach tego obszaru działalności Kancelaria przygotowuje strategię związaną z docelową formą prawną prowadzonego przedsiębiorstwa uwzględniając indywidualne cele podmiotu prowadzącego to przedsiębiorstwo. Po zaakceptowaniu modelu docelowego funkcjonowania przedsiębiorstwa przez Klienta wypracowywana jest ścieżka dojścia do tego modelu docelowego z uwzględnieniem minimalizacji obciążeń publicznoprawnych.

Kancelaria przygotowuje w ramach tych działań komplet dokumentacji związanej z danym procesem świadcząc usługi doradcze Klientowi we wszystkich działaniach związanych z jego przeprowadzeniem, również w zakresie negocjacji z osobami trzecimi.

W efekcie tych działań przedsiębiorstwo, po zakończeniu procesu przekształcenia, funkcjonuje w formie gwarantującej uzyskanie maksymalnych efektów ekonomicznych przy minimalizacji obciążeń formalnych i podatkowych.

W ramach tego rodzaju usług Kancelaria występuje w imieniu swoich klientów o wiążące interpretacje prawa oraz prowadzi wszelkie postępowania z tym związane – w tym przed sądami administracyjnymi – gwarantujące Klientowi minimalizację ryzyka związanego z prowadzonym procesem przekształcenia i dalszym funkcjonowaniem w ramach struktury docelowej.

Kancelaria w roku 2007 wypracowała w tym obszarze model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych, który został zaakceptowany w sądownictwie administracyjnym przez uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w roku 2012 (opodatkowanie akcjonariuszy będących osobami prawnymi) oraz w roku 2013 (opodatkowanie akcjonariuszy będących osobami fizycznymi).

Zespół minimalizacji ryzyka podatkowego oraz oceny ryzyka procesowego zajmuje się w ramach swojej aktywności działaniami związanymi z przeprowadzeniem transakcji bądź funkcjonowania podmiotu w oparciu o tzw bezpieczną optymalną ścieżkę podatkową.

W ramach swojej praktyki Kancelaria wielokrotnie reprezentowała klientów w sporach z administracją podatkową. Suma doświadczeń zdobytych na tym polu pozwala minimalizować ryzyko podatkowe związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz minimalizować obciążenia podatkowe w granicach wyznaczonych przez prawo.

W ramach tego obszaru aktywności Kancelaria obsługuje podmioty z wielu branż gospodarczych służąc swoim doświadczeniem. Bieżąco obsługujemy zarówno fundusze inwestycyjne jak i przedsiębiorstwa z branży energetycznej czy też przemysłu maszynowego. Pozwala to naszym klientom czerpać doświadczenia również z poza zakresu doświadczeń własnej branży i wprowadzać nowe metody funkcjonowania przedsiębiorstw z uwzględnieniem minimalizacji obciążeń publicznoprawnych w sposób bezpieczny.

KONTAKT

Musiał i Partnerzy

ul. Kiełbaśnicza 6/1
50-108 WROCŁAW, PL

tel. +48 71 344 20 67
e-mail: sekretariat@musialipartnerzy.pl

NIP: PL8971728748